Tháng 11- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Tuesday - 03/11/2020 15:50
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 11- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Tổng tháng 10/2020:
Huế : 9833.000VND & 13,010 $
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1

3/11/2020
A/C Hợp Luyến(Michigan):50$

2  
 

* Chi tiền hoạt động trong tháng 11/2020

STT Nội Dung
1 Tổng cộng số tiền ủng hộ trước ngày 23/11/2020 dư:
3.410 USD 
50 Canada
24.925.000vnd

Ngày 24/11/2020:
Tâm Duy Thiện Đổi :
3400 USD + 1000USD (Lấy từ Quỹ) 
USD Đổi 4400$ X 2.317.000 = 101.948.000VND
ÚC Đổi 50$ = 830.000vnd
Tổng cộng: 102.778.000 VND
Tiền việt còn lại: 24.925.000vnd
==> Tổng quy đổi và tiền việt: 127.703.000vnd và 10$
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế

Ngày 3/11/2020
- 9 833.000VND
-13,060 USD

5/11/2020
- 9 833.000vnd
- 12 560 USD

7/11/2020
- 3 833.000vnd
- 12 560 USD

13/11/2020
- 1 833.000vnd
- 12 560 USD

17/11/2020
- 9408.000vnd
- 12 060USD

24/11/2020
- 9408 .000VND
- 11 060 USD
 

Ngày 5/11/2020 Tâm Duy Thiện ủng hộ Chùa Ba la mật(Huế) cứu trợ lũ lụt:

Số tiền: 500$

Ngày 7/11/2020 Tâm Duy Thiện Thăm 2 hoàn cảnh ở Làng An Bằng

1/ Anh Chánh: 2000.000vnd

2/ A/C Thanh Gái: 4.000.000vnd

13/11/2020

Tặng anh Lê Phi (Bắc Thương-VInh An- Phú Vang- Huế):

2.000.000vnd

17/11/2020:
Đổi :500$ = 11.575.000vnd
Tặng hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Hiền:2000.000vnd
Tặng Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Phú Vang:2000.000vnd
Còn lại: 7575.000vnd

24/11/2020:
Lấy quỹ đổi 1000 USD để đi lũ lụt bà con Quảng Nam
 

Đà Nẵng Ngày 1/11/2020
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/11/2020
-10.505.000VND
-1000 USD
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second