Tháng 2- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Tuesday - 07/04/2020 14:04
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 2- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Tổng tháng 01/2020:
Huế : 13,056.000VND & 10,860$
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

 

* Tấm lòng vàng

STT Họ và tên,ngày, nơi chuyển
1 Ngày 8/2/2020:
1/ A/C Dí Lê(Ocala,FL): 30$
2/ A/C Cư Đoàn(Ocala,FL): 150$
3/ A/C Hằng Hoàng Lê(Miami,FL): 100$
4 A/C Avalon Nails(Ocala,Fl) : 50$
5/ Evans Trương(Michigan): 50$
6/ A/C Sinh Evan Truong(JacksonVille): 30$
7/ A/C Quý KimAnh Nguyễn(Michigan): 100$
8/ A/C Hợp Luyến(Michigan):100$

 
2 Ngày 28/2/2020
1/ A/C Ninh Hóa (Michigan): 500$
2/ Mệ Đặng Thị Sen(Dallas): 100$

 

* Chi tiền trong tháng 2/2020

STT NỘI DUNG
1

Ngày 13/2/2020 

Giúp chị Thuỷ

2.000.000VND

Link: http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/65

2

Hỗ trợ gia đình bị lật ghe:

3.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/66

3

Sáng nay ngày 20/2/2020

Hội Tâm Duy Thiện Huế đã đến thăm và trao số tiền 2.000.000 VND

Link: http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/67

4

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

======================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫

3/ Một người dấu tên :150$

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

======================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ Hội Số tiền Thu-Chi
Huế

Ngày 8/2/2020
Tổng:
13,056.000VND &11,470 

Ngày 13/2/2020
Tổng: 
11,056.000VND &11,470$ 

Ngày 18/2/2020
Tổng: 
8,056.000VND &11,470$

Ngày 20/2/2020
Tổng:
6,056.000VND &11,470$

Ngày 25/2/2020
Tổng:
4,056.000VND &11,470$

Ngày 28/2/2020
Tổng:
4,056.000VND &12,070$

Ngày 13/2/2020
Giúp chị Thuỷ

2.000.000VND

Link: http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/65

Ngày 18/2/2020
Hỗ trợ gia đình bị lật ghe:

3.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/66

Ngày 20/2/2020

Hỗ trợ mệ Nguyễn Thị Ninh

2.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/67

 

Ngày 25/2/2020

Hỗ trợ anh Năm:

2.000.000VND

http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/68


 
Đà Nẵng 13,977.000VND  
Quảng Nam

-10.505.000VND

- 1000 USD

 

 

.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second