Tháng 7/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Monday - 05/07/2021 17:12
.**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 7/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động
 *Tổng tháng 6/2021:

Huế : -18.336.000vnd & 10 080USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 1/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD(Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
2/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD(Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
Danh sách ủng hộ nấu cơm hàng tháng phía bên dưới
Xin cảm ơn!
 
2 6/7/2021
O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND ( Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
7/7/2021
1/ Cô Chú Nguyễn GIáp- Lê Thị Yên: 500USD(Trao tiền việt: 11.575.000VND( Đã Chuyển qua hỗ trợ covid 19, không cộng vào quỹ)
3 7/7/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)

Tổng: 280 USD
4 15/7/2021
1/ Evans Trương : 50 USD
2/ A/C Tấn QUýt : 1.000.000vnd(Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
3/ A/C Loan ĐỊnh: 200USD = trao tiền việt: 4.600.000VND (Missisipi)( Đã Chuyển qua hỗ trợ covid 19, không cộng vào quỹ)
5 17/7/2021

A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD( Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
6 25/7/2021
Gia Đình A/C Bình Gái , Mến Bá - Yên Kính ( Trung Định Hải): 10.000.000VND
7 31/7/2021
A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = nhận tiền việt: 6.870.000 vnd (Ủng hôj nấu cơm, không cộng vào quỹ)
8 31/7/2021
Cô Chú Nguyễn GIáp- Lê Thị Yên: 500USD(Trao tiền việt: 11.575.000VND
A/C Loan ĐỊnh: 200USD = trao tiền việt: 4.600.000VND (Missisipi)
Đã chuyển qua quỹ hỗ trợ Covid 19: 16,175.000vnd
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 7/2021

STT Nội Dung
1 NẤU CƠM TỪ THIỆN LẦN THỨ 35!!

Hôm nay ngày 17/7/2021.Đại diện Anh Chị Phạm Quang và Nguyễn thị Thừa ở Dallas.
Hội Tâm duy Thiên kết hợp cùng với trung tâm y tế huyện Phú vang phát hơn 230 xuất cơm trưa,lần thứ 35 cho bệnh nhân nghèo,đang nằm điều trị tại bệnh viện huyện Phú vang.
Chi phí phát 230 xuất cơm trưa hết 5.000.000vnd.
*Anh Chị Phạm Quang và Nguyễn thị Thừa ủng hộ: *300usd=6.960.000vnd-5.000.000vnd
Còn dư lại:  1.960.000vnd,nhập vào quỹ để đi từ thiện.
 
 
 


 
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$( Đã đi Sáng 17/7/2021)

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD
24/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD
25/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD
26/ O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND
27/ A/C Tấn Quýt(FL- 15/7/2021) : 1.000.000VND
28/ A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD
29/ A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = 6.870.000 vnd 

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
1/7/2021
-18.336.000vnd
- 10 080USD
 
7/7/2021
- 29 911 000VND
- 10 360USD


 
Ngày 7/7/2021
1/ Cô chú Giáp Nguyễn - Lê Thị Yên: 500USD
(Trao tiền việt: 11 575.000vnd)

7/7/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)

Tổng: 280 USD
8/7/2021
- 27 911 000VND
- 10 080USD
Thăm chij Bùi Thị Thu Tâm:
2.000.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/chia-se-yeu-thuong/chi-thu-tam-mac-benh-ung-thu-giai-doan-cuoi-phai-cham-soc-chong-va-3-dua-con-67.html
15/7/2021
- 32.511.000VND
- 10 130USD
 
15/7/2021
1/ Evans Trương: 50USD
2/ A/C Loan Đinh: 4.600.000vnd
17/7/2021
34.471.000VND
- 10 130USD
 
17/7/2021
Nấu cơm dư: 1.960.000vnd

 
25/7/2021
-44.471.000VND
- 10 130USD
25/7/2021
Gia Đình A/C Nguyễn Bình - Đặng Thị Gái ( Trung Định Hải): 10.000.000VND
31/7/2021
-28 296.000VND
- 10 130USD
31/7/2021
Cô Chú Nguyễn GIáp- Lê Thị Yên: 500USD(Trao tiền việt: 11.575.000VND
A/C Loan ĐỊnh: 200USD = trao tiền việt: 4.600.000VND (Missisipi)
Đã chuyển qua quỹ hỗ trợ Covid 19: 16,175.000vnd ( Trừ lui trong quỹ Tâm Duy Thiện)

 
Đà Nẵng Ngày 1/5/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/5/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second