Tháng 6/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Monday - 07/06/2021 14:44
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 6/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động
 *Tổng tháng 5/2021:

Huế : 5 796.000VND & 10 450 USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 1/ A/C Hợp Luyến(Michigan): 50 USD

Ngày 24/6/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)

tổng: 280$
2 Ngày 30/6/2021:
1/ A/C Bình Hương(Michigan):100 USD
2/ A/C Toàn Hiệp (Miami) : 200 USD
3 Ngày 30/6/2021
A/C Bình Hương(Michigan) : 100 USD (Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
A/C Hợp Luyến(Michigan) : 100 USD(Ủng hộ nấu cơm không cộng vào quỹ)
Danh sách ủng hộ nấu cơm phía dưới
Xin cảm ơn!
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 6/2021

STT Nội Dung
1

 
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
1/6/ /2021
- 3.796.000VND
- 10 500 USD
1/6/2021
1/ A/C Hợp Luyến(Michigan):50$
7/6/2021
- 1.796.000VND
- 10 500USD
Ngày 7/6/2021 
Thăm và hổ trợ hoàn cảnh
Trần Văn Sơn ở Cầu Hai, Phú Lộc
Huế:
2.000.000vnd
16/6/2021
- ÂM 204.000VND
- 10 500 USD
Ngày 16/06/2021.
Thăm và hỗ trợ cô chú Nguyễn công Bê và Đỗ thị Mai ở thôn 6, vinh thanh.2.000.000vnd.
18/6/2021
- 20,746.000vnd
- 9 500USD
Ngày 18/06/2021 quỹ hết tiền việt đổi 1000usd=22.950.000vnd.
Ngày 18/06/2021
Thăm và hỗ trợ O Nguyễn thị Thanh Ở Xuân thiên hạ,vinh Xuân.2.000.000.vnd
22.950.000 - 204(Âm) - 2.000.000VND = 20,746.000VND
24/6/2021
- 20,746.000VND
- 9 780 USD
Ngày 24/6/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
tổng :280$
 25/6/2021
- 19,276.000vnd
- 9 780 USD
Ngày 15/6/2021( 25/6/2021)
Chi Phí Nấu cơm 6.060.000vnd
Gia đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xoan 
Đổi 200 USD = 4590.000vnd
Còn thiếu 1.470.000vnd Trích quỹ từ thiện bù vào.!
 
25/6/2021
- 17,276.000vnd
- 9 780 USD
25/6/2021:
Ngày 20/6/2021 Thăm và hổ trợ em CHâu Viết Hoàng Long ở 65 Kiệt 16 đường Duy Tân, TP Huế: 2.000.000vnd
25/6/2021
- 17,571.000vnd
- 9 780 USD
A/C Hạnh Huấn hỗ trợ kinh phí phát 23 Suất quà cho người nghèo
ở Phú lộc.
Dư 295.000vnd nhập vào quỹ !
30/6/2021
- 17.571.000vnd
- 10 080 USD
Ngày 30/6/201:
1/A/C BÌnh Hương(Michigan):100 USD
2/A/C Toàn Hiệp(Miami) : 200 USD
30/6/2021
-18.336.000vnd
- 10 080USD

 
Ngày 30/6/2021
Đổi 300 USD(Cô Chú Yên Giáp) đi nấu cơm
* 300USD = 6.975.000vnd
Chi phí nấu cơm: 6.210.000vnd
dư : 765.000vnd (Nhập vào quỹ)

***Quỹ nấu cơm sẽ phát theo thứ tự từ trên xuống dưới của các nhà
hảo tâm ủng hộ!

Cảm ơn!

 
Đà Nẵng Ngày 1/5/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/5/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second