Tháng 03/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động

Sunday - 07/03/2021 21:09
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 03/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động
 Tổng tháng 2/2021:

Huế : 9,721.000vnd - 10 410 USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 Ngày 5/3/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
4/ Evans Trương:50$ (Michigan)
5/ A/C Hợp Luyến: 50$ (Michigan)
Tổng : 380$
2  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 3/2021

STT Nội Dung
1 Ngày 21/3/2021.đi phúng điếu em Nguyễn Văn Tuấn Phương ở Hương sơ,Hương Hồ,TTHUẾ 2.000.000vnd
 

Ngày 27/3/2021.đi phúng điếu em Đặng Văn Tạm ở Thuận An.
2.000.000vnd.
 
 

27/3/2021.đi phúng điếu mệ Lê Thị Huệ ở Hương sơ 2.000.000vnd.
 


 
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế Ngày 5/3/2021
- 9,721.000vnd
- 10 790 USD


Ngày 21/3/2021
- 7,721.000vnd
- 10 790 USD

Ngày 27/3/2021
- 3,721.000vnd
- 10 790 USD
Ngày 5/3/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$
4/ Evans Trương:50$
5/ A/C Hợp Luyến: 50$
Tổng : 380$

Ngày 21/3/2021.đi phúng điếu em Nguyễn Văn Tuấn Phương
ở Hương sơ,Hương Hồ,TTHUẾ 2.000.000vndNgày 27/3/2021.đi phúng điếu em Đặng Văn Tạm ở Thuận An :2.000.000vnd.
Ngày 27/3/2021.đi phúng điếu mệ Lê Thị Huệ ở Hương sơ : 2.000.000vnd.
Đà Nẵng Ngày 1/3/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/3/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second