Tháng 2/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Wednesday - 03/02/2021 10:44
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 2/2021- Danh sách ủng hộ và hoạt động
 Tổng tháng 1/2021:

Huế : 19,721.000VND - 10130 USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1

Ngày 26/2/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$

2  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 2/2021

STT Nội Dung
1
 
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế Ngày 1/2/2021
- 19,721.000vnd
- 10 130 USD
Ngày 3/2/2021
- 17,721.000vnd
- 10 130 USD

Ngày 5/2/2021
-14,721.000vnd
-10 130 USD

Ngày 18/2/2021
- 12,721.000vnd
- 10 130 USD

Ngày 25/2/2021
- 9,721.000vnd
- 10 130 USDNgày 26/2/2021
- 10,721.000vnd
- 10 410 USD
Ngày 3/2/2021 
Tặng Chương trình gây quỹ vì người nghèo  Xã Vinh An
2.000.000vnd

Ngày 5/2/2021.Tặng 10 xuất quà cho học sinh nghèo THCS An Bằng.
3.000.000vnd.


Ngày 18/2/2021 Đi Phúng Điếu đám anh Trần văn Thuận(Bưu)
2.000.000vnd


Ngày 25/2/2021 Tặng em Nguyễn Tấn Trí ở Phú Thượng bị bệnh nặng:
3.000.000vnd
Ngày 26/2/2021:
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$
Tổng : 280$
Đà Nẵng Ngày 1/2/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/2/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second