Tháng 12 - Danh sách ủng hộ và hoạt động

Saturday - 05/12/2020 20:09
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 12 - Danh sách ủng hộ và hoạt động

Tổng tháng 11/2020:
Huế : - 9408 .000VND - 11 060 USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1

Ngày 3/12/2020
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$

Ngày 7/12/2020
1/ A/C Hợp Luyến: 50$

2  
 

* Chi tiền hoạt động trong tháng 12/2020

STT Nội Dung
1 Ngày 5/12/2020
Sau tất cả các chuyến đi cứu trợ lụt bão :
Hội dư lại: 13,703.000vnd & 10$
(Số tiền sẽ đi đợt khác hoạt sẽ bỏ vào quỹ để đi các hoat động từ thiện)
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế Ngày 1/12/2020
- 9408 .000VND
- 11 060 USD

Ngày 3/12/2020
- 9408.000VND
- 11 340 USD

Ngày 5/12/2020
- 2,608.000VND
- 11 340 USD

Ngày 7/12/2020
- 16,311.000VND
- 11 400 USD


 
Ngày 3/12/2020
1/ A/C Dí Lê: 30$
2/ A/C Cư Đoàn: 150$
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$
Tổng : 280$

Ngày 5/12/2020:
Tiền vận chuyển chuyến đi đợt 5 lấy từ quỹ
Tâm Duy Thiện: 6.800.000vnd

Ngày 7/12/2020:
1/ A/C Hợp Luyến:50$
2/ Sau tất cả các chuyến đi cứu trợ lụt bão :
Hội dư lại: 13,703.000vnd & 10$
Đà Nẵng Ngày 1/12/2020
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/12/2020
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second