Tháng 08/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động

Wednesday - 11/08/2021 00:05
.**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 08/2021 - Danh sách ủng hộ và hoạt động
  *Tổng tháng 7/2021:

Huế : -28 296.000VND & 10 130USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 8/8/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
4/ A/C Hợp Luyến: 50$ (Michigan)
Tổng: 330 USD
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 8/2021

STT Nội Dung
1 HỖ TRỢ BÀ CON CHỐNG COVID 19
ĐỢT 1:
Dưới đây là danh sách ghi nhận đợt 1 (Đóng hàng – nhu yếu phẩm tặng bà trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 – TP HCM.
-A/C Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 500usd.
-A/C Lê Hải Viễn ở Chicago 300usd.
-A/C Văn Định Trương Thị Loan ở Mississippi 200usd.
-Chị Lê Thị Mến ở Miami 200usd.
-A/C Nguyễn Toàn Lê thị Gái ở Miami 200usd.
-A/C Lê Quốc Nguyễn thị Lành ở Miami 200usd.
-A/C Trương Xá Lê thị Thảo ở Mississippi 100usd.
-A/C Trương Quyết Lê thị Hà ở Michigan 100usd.
-Cháu Lê thị Thanh Thảo con A/C Hương Bình ở Michigan 100usd.
-A/C Thái Hồng ở Florida 50usd.
-Cháu Hoà Johnson Nguyễn 100usd.
-Chị Phạm Thị Nỡ ở Florida 2.000.000.vnd
-A/C Bông Mẹo ở Michigan 100Usd.
Tổng : 2150 USD và 2.000.000VND
*Chi phí đóng hàng đợt (1)hết: 21.060.000vnd+1.600.000vnd tiền vận chuyển =22.660.000vnd.
Đổi 1000usd=23.120.000vnd-22.660.000vnd=còn dư 460.000vnd.
Số tiền còn lại: 1150 USD và 2460.000VND(Tiếp tục chuyến đi tiếp theo

ĐỢT 2:
Nhà hảo tâm ủng hộ đợt 2:
1/A/C Nga Quốc(Michigan): 500 USD
2/ A/C Hợp Luyến(Michigan): 100 USD
3/ A/C Hai Kiểu(Michigan): 200 USD.
4/ A/C Tranh Đối(Michigan): 3.000.000vnd.
5/ A/C Như Địa(Sài Gòn) : 100 USD.
6/ A/C Tuấn Chiểu(Michigan): 200 USD.
Tổng: 1100 USD & 3.000.000VND
Tổng Chi đợt 2: 17.930.000vnd.
- Đổi 1000usd=23.170.000vnd-17.930.000vnd.
Còn dư 5.240.000vnd.
Đợt 2 dư: 100 USD & 8.240.000vnd
Đợt 1 dư: 1150 USD & 2.460.000vnd
Đợt 1 + 2 : 1250 USD & 10.700.000vnd

ĐỢT 3:
Danh sách những người ủng hộ COVID-19 đợt 3
-A/C Khẩn Hạnh ở woasinton 3.000.000vnd.
-V/C Sơn Xuyến con A/C Ngọc Gái ở Misissippi 100usd.
-A/C Dấu Tên ở Florida 300usd.
-A/C Huy Thủy ở Florida 100usd.
-O Dượng An Kính ở Florida 200usd.
-Chú Thím Lại Bền ở Florida 100usd.
-A/C Thái Hồng ở Misissippi 200Usd (4.560.000vnd.)
A/C Bảy Điệp(Xiềng)ở Florida 1.000.000vnd.
-A/C Quý Xí ở Michigan 8.000.000vnd.
-2Cháu Ava,Eva con Chị Nancy Lê ở Ocala Florida 100usd.
*Tổng nhận đợt 3: 16.560.000vnd & -900usd.

Danh sách tính đến đợt 3...
Đợt tiếp theo được ghi vào tháng 9.
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$( Đã đi Sáng 17/7/2021)

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD
24/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD
25/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD
26/ O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND
27/ A/C Tấn Quýt(FL- 15/7/2021) : 1.000.000VND
28/ A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD
29/ A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = 6.870.000 vnd 

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
1/8/2021
-28 296.000VND
- 10 130USD
 
8/8/2021
-29,434.000VND
- 10 410USD


 
8/8/2021
1/ A/C Dí Lê: 30$ (Ocala,FL)
2/ A/C Cư Đoàn: 150$ (Ocala,FL)
3/ A/C Quý KimAnh Nguyễn: 100$ (Michigan)
4/ A/C Hợp Luyến : 50$ (Michigan- Nhận tiền việt,1,138.000vnd)
Tổng: 280 USD
14/8/2021
-27,434.000VND
- 10 410USD
 
14/8/2021
Hỗ trợ gia đình em Trần Thị Kim Thoa
2.000.000vnd
Link:https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/cui-dau-xin-ho-tro-giup-em-1-cai-hom-de-chon-cat-em-duoc-chu-dao-71.html

 
Đà Nẵng Ngày 1/5/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/5/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second