Tháng 8- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Friday - 16/10/2020 15:20
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 8- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Tổng tháng 07/2020:
Huế : 16 533.000VND & 12,200$
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

 

* Tấm lòng vàng

STT Họ và tên,ngày, nơi chuyển
1 Ngày 7/8/2020
1/ A/C Dí Lê(Ocala,FL):30$
2/ A/C Cư Đoàn(Ocala,FL): 150$
3/ Evans Trương(Michigan): 50$
4/ A/C Quý KimAnh Nguyễn(Michigan):100$
5/ A/C Nhân Lý Nguyễn(Ocala,FL): 50$

6/ A/C Đặng Thị Quý Xí(Michigan):250$

(Ủng hộ nấu cơm hàng tháng, Không cộng vào quỹ)

7/ A/C Hợp Luyến (Michigan):50$
2 Ngày 20/8/2020

1/ A/C Dấu Tên : 150$

(Ủng hộ nấu cơm hàng tháng,Không cộng vào quỹ)

3 Ngày 23/8/2020

1/ A/C Nhân Lý Nguyễn:100$

(Ủng hộ nấu cơm hàng tháng, Không cộng vào quỹ)

 

* Chi tiền trong tháng 9/2020

STT NỘI DUNG
1

Sáng ngày 31/08/2020 Tâm Duy Thiện Huế đến thăm và phúng điếu hỗ trợ ông Nguyễn Tuy(sinh năm 1952)-thôn Hà Úc 4 - xã Vinh An, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã.
Hội hỗ trợ 2.000.000d(hai triệu đồng chẳn)

2

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 31/10/2019)

===============================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

================================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

================================

3

 

4

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ Hội Số tiền Thu-Chi
Huế Ngày 1/8/2020

- 14 533.000VND

- 12,200 USD

Ngày 7/8/2020
- 14 533.000VND
- 12,630 USD

Ngày 31/8/2020
- 12 533.000VND
-12,630 USD

Ngày 1/8/2020
- Thắp hương Hoàn cảnh :
   Lê Thanh Trung
   2.000.000VND

Link: http://tamduythien.com/tin-tuc-chi-tiet/83

Ngày 31/8/2020
Phúng điếu thắp nhang ông Nguyễn Tuy
2.000.000VND

Đà Nẵng Ngày 31/8/2020
13,977.000VND
 
Quảng Nam

Ngày 31/8/2020
-10.505.000VND

- 1000 USD

 

 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second