Tháng 1/2022- Danh sách ủng hộ và hoạt động

Thursday - 06/01/2022 12:45
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
Tháng 1/2022- Danh sách ủng hộ và hoạt động
.   *Tổng tháng 12/2021:

Huế : 68.566.000VND & 10 960USD
Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 10.505.000VND & 1000$

* Tấm lòng vàng
 

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 Ngay 10/1/2022
A/C Cư Hằng(Ocala,FL): 100 USD
2  
3 Danh Sách Ủng hộ phát quà Xuân Yêu Thương 2022: 
1) O Lê Thị Thuận và A/C Loan Nhớ ở Na Uy:4.000.000vnd.
2) A/C Hợp Luyến ở Michigan:100usd.
3) Cháu Thảo con A/C Bình Hương ở Hoa Kỳ:100usd.
4)A/C Xá Thảo ở Hoa Kỳ:100usd.
5) A/C Quyết Hà ở Hoa Kỳ:100usd.
6) Hai em Quân Lãnh ở Hoa Kỳ:200usd.
7) A/C Tâm Phất ở Hoa Kỳ:200usd.
8) A/c Hà Quý (Michigan):300usd.
9) Chị Kayla(Thủy Lâm) ở Hoa Kỳ:100usd.
10) Hai em Lâm Đào ở Hoa Kỳ:100usd.
11) Chị Lê Thị Mến ở Hoa Kỳ:100usd.
12) A/c Hùng Yên ở Hoa Kỳ:100usd.
13) A/c Phúc Thuý ở Hoa Kỳ:100usd.
14) A/c Dấu tên ở Hoa Kỳ:100usd.
Tổng nhận:1700usd và 4.000.000vnd.

Ngày 24/1/2022 ( Sau lễ trao quà Xuân Yêu Thương)
Nhận 
1/ A/C Vinh Đụt : 100 USD phát quà Xuân Yêu Thương.
2/ A/C Hoàng Mỹ: 200 USD
3/ A/C Cương Hồng: 100 USD
4 Ngày 24/1/2022
2 Em Sơn Xuyến: 100 USD
5 Ngày 28/1/2022
1/ Gia đình 2 bác Thiết Thuận: 100 USD
6  
7  
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 1/2022

STT Nội Dung
1
 
2
 
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$( Đã đi Sáng 17/7/2021)

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD 

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD
24/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD
25/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD
26/ O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND
27/ A/C Tấn Quýt(FL- 15/7/2021) : 1.000.000VND
28/ A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD
29/ A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = 6.870.000 vnd 
30/ Facebook Thảo Haruko ở Texas con O Xưng ủng hộ nấu cơm 2.000.000vnd(hai triệu đồng)
31/ A/C Danh Loan (New Jersey - 26/9/2021).ủng hộ 5.500.000vnd(năm triệu năm trăm ngàn).
32/ A/C Nhân Lý ở Ocala Florida ủng hộ nấu cơm 200usd. (25/10/2021)
33/ A/C Tí Huệ ở Ocala Florida ủng hộ nấu cơm 2.270.000vnd.(25/10/2021)
34/ A/C Tín Huệ vs Ben Hồng ở Ocala ủng hộ nấu cơm: 300 USD(18/12/2021)

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
Ngày 1/1/2022
- 68.566.000VND
- 10 960USD
 
Ngày 10/1/2022
- 68.566.000VND
- 11 060USD
 Ngày 10/1/2022
A/C Cư Hằng(Ocala,FL): 100 USD
 
Ngày 14/1/2022
- 66.566.000VND
- 11 060USD
Ngày 14/1/2022
Giúp đỡ gia đình anh chị Phú Còn(Vinh Thanh)
2.000.000vnd
22/1/2022
- 47,476.000VND
- 11 060USD
Phát quà Xuân Yêu Thương :(22/1/2022)
Hội quy đổi 1.700usdx2320=39.610.000vnd+4.000.000vnd=43.610.000vnd.
*62.700.000-43.610.000=19.090.000vnd.
Còn thiếu 19.090.000vnd trích từ quỹ từ thiện bù vào
* 66.566.000VND - 19.090.000vnd=47,476.000vnd
https://tamduythienab.com/en/news/tham-hoi-benh-nhan-ngheo/xuan-yeu-thuong-2022-87.html
24/1/2022
- 47,476.000VND
- 11 160USD
24/1/2022
2 em Sơn Xuyến : 100 USD
25/1/2022
- 39,476.000VND
- 11 160USD
 

Giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn ở Xã Vinh An

1/ Hộ ông Lê Phòng :1.000.000vnd.
2/ Hộ Bà Lê Thị Lo :1.000.000vnd.
3/ Hộ ông Lê Phương :1.000.000vnd.
4/ Hộ Bà Hồ thị Hoa: 1.000.000vnd.
5/ Chị Đỗ thị Nhịn: 1.000.000vnd.
6/ Nguyễn thị Thuý Liên  và Nguyễn văn Quân  Con Anh Nguyễn Chánh ở Bắc Thượng: 1.000.000vnd.
7/ A/C Sơn Thuý ở thôn 3,xã Vinh An:2.000.000vnd.
Tổng cộng : 8000.000VND
Link:https://tamduythienab.com/en/news/chia-se-yeu-thuong/giup-do-mot-so-hoan-canh-kho-khan-o-xa-vinh-an-88.html
 
28/1/2022
- 39,476.000VND
- 11 260USD
Ngày 28/1/2022
1/ Gia đình 2 bác Thiết Thuận: 100 USD
   

 
Đà Nẵng Ngày 1/5/2021
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam Ngày 1/5/2021
-10.505.000VND
-1000 USD
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second