Tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi!!!

Tuesday - 03/10/2023 09:45
Tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi!!!
Trung Thu cho các em thiếu nhi!!!
- Ngày 14/8 hi Tâm Duy Thiện phi hp chùa Diêm Phng.t chc tng quà Tết trung thu các cháu Trường Mm Non Lc Sơn.huyn Phú Lc 350xut
-Ngày-15/8 Tâm Duy Thiện ,hi ch thp đỏ xã vinh an.và các nhà ho tâm,t chc Tết Trung thu cho các cháu trường Mm Non xã vinh an :220xut

-Tng kinh phí=28.810.000đ
Tróng đó các mnh thường quân ng h
1/Ac Hng Gái-2.000.000đ
2/ A Thành Vinh Xuân-3.000.000d
3/Ch Vân cty gas Tân nhà vit,3.000.000đ
4/AC Dưỡng Thúy-USA-100đô
5/Ac Hà Phước USA-100đô
Tc:8.000.000đ và 200đô
Tng chi-570xut quà=28,810,000d
Tng thu=12,890.000đ
 Tng thu chi âm li-15.920.000đ ( Trích từ quỹ hội Tâm Duy Thiện)


 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second