Tháng 5/2023- Danh Sách ủng hộ và hoạt động

Monday - 15/05/2023 23:18
**CHI PHÍ ĐI LẠI ĐỀU ĐƯỢC ANH EM TRONG NHÓM CHUNG TAY - TIỀN QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐỀU ĐƯỢC TRÍCH VÀO QUỸ ĐỂ ĐI TỪ THIỆN **
TLV
TLV
 *Tổng tháng 4/2023:

Huế :-21,404.000VND
- 10,910USD

Đà Nẵng: 13,977.000VND
Quảng Nam: 0$

* Tấm lòng vàng

STT

Họ và tên, ngày, nơi chuyển

1 Ngày 5/5/2023
1/ A/C  Cư  Hằng(Floridaa):100 USD
2/ A/c  Bi  Tuyền(Michigann):100 USD
2 Ngày 30/5/2023
A/c Danh Mến(Florida):100$
 

* Chi tiền hoạt động trong Tháng 5/2023

STT Nội Dung
1 Ngày 10/5/2023
Hỗ trợ hàng tháng cho hai cháu Nguyễn thị Thúy Liên và Nguyễn văn Quân (Tháng 4và 5)2.000.000vnd.
 

Thắp nhang phúng điếu Chị Bích ở Diên đại ,Phú Xuân,Phú vang,TTHuế 2.000.000vnd.
 
 
1  
2  
1

Danh sách tặng nấu cơm chưa phát ( Tính đến ngày 20/10/2020)

================================

1/ A/C Nguyễn Nhân Lý ở mỹ 200$ (Đã đi sáng ngày 27/12/2019)

2/ A/C dấu tên :2.000.000₫ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

3/ Một người dấu tên :150$ (Đã đi sáng ngày 26/6/2020)

4/ A/C Lê Tuấn Đặng Chiểu (Michigan) 200$(Đã đi sáng ngày 24/4/2021)

5/ Gia Đình Bác Lê Tây Nguyễn Thị Xuân ở định hải 200$ ( Đã đi Sáng 15/6/2021)

6/ Gia đình Nguyễn Giáp Lê Thị Yên ở Miami 300$  ( Đã đi Sáng 30/6/2021)

7/ A/C Phạm Quang Nguyễn Thị Thừa ở Dallas 300$( Đã đi Sáng 17/7/2021)

8/ A/C Nguyễn Quốc -Lương Thị Nga ở Michigan 200$( Đã đi Sáng 25/5/2022)

9/ Gia đình Bác Văn Thị Phước ở Florida 4.500.000₫( Đã đi Sáng 24/6/2022)

10/ O Trương Thị Hoa: 200 USD Denver ( Đã đi Sáng 4/8 /2022)

11/ GD A/C Thanh Phái Nguyễn vs A/C Hạnh Huấn Nguyễn : 300USD (Đã đi sáng 8/9/2022)

12/ A/C A/C Nancy Dí Lê : 100 USD (Đã đi sáng 14/11/2022)

13/A/C Nguyễn Dũng - Truong Thị Lý: 2.000.000VND (Đã đi sáng 14/11/2022)

14/ A/C Thanh Phái Nguyễn : 200 USD(Đã đi sáng 26/2/2023)

15/ A/C Quý Xí (Michigan): 250 USD(Đã đi sáng 12/3/2023)

16/ A/C Người Dấu Tên(20/08): 150 USD(Đã đi sáng 26/3/2023)

17/A/C Nhân Lý Nguyễn(23/08): 100 USD(Đã đi sáng 26/3/2023)

18/ Mệ Trương Thị Hà(10/9) : 200 USD(Đã đi sáng 1/5/2023)
19/ GD O Nguyễn Thị Thơm
     và A/C Huỳnh Khoa Liên-Định Hải(31/12/2020):5.000.000vnd
20/ A/C Hoàng Hiền(FL- 26/4/2021): 100 USD
21/ A/C Thảo Xá (Missisiphi - 6/6/2021):100 USD
22/ A/C Hương Bình (Michigan - 30/6/2021): 100 USD
23/ A/C Hợp Luyến(Michigan - 30/6/2021): 100 USD
24/ Chị kayla (Ocala,FL - 1/7/2021): 100USD
25/ A/C Quý Xí (Michigan - 1/7/2021) : 200 USD
26/ O Lê Thị Thuận ( Na Uy -6/7/2021) : 2.000.000 VND
27/ A/C Tấn Quýt(FL- 15/7/2021) : 1.000.000VND
28/ A/C Lê Thị Mến- Toàn Gái(FL -17/7):300 USD
29/ A/C Vân Lự(FL -31/7/2021): 300 USD = 6.870.000 vnd 
30/ Facebook Thảo Haruko ở Texas con O Xưng ủng hộ nấu cơm 2.000.000vnd(hai triệu đồng)
31/ A/C Danh Loan (New Jersey - 26/9/2021).ủng hộ 5.500.000vnd(năm triệu năm trăm ngàn).
32/ A/C Nhân Lý ở Ocala Florida ủng hộ nấu cơm 200usd. (25/10/2021)
33/ A/C Tí Huệ ở Ocala Florida ủng hộ nấu cơm 2.270.000vnd.(25/10/2021)
34/ A/C Tín Huệ vs Ben Hồng ở Ocala ủng hộ nấu cơm: 300 USD(18/12/2021)
35/ A/C Luyến Hợp(Michigan) ủng hộ nấu cơm 100 USD(31/5/2022)
36/ A/C Tân Diễu,A/C Hai Kiểu,A/C Quý Xí,A/C Ninh Hoá(Michigan):500USD(6/6/2022)
37/  A/C Bình Kristal(Florida):100 USD(18/11/2022)
38/ 2 Bác Xuân Tây: 5.000.000vnd(29/2/2023)
39/ 2 Bác Xuân Tây: 5.000.000vnd(17/3/2023)
40/ A/c  Thuý  Pháii:300 USDD(10/4/2023)
41/ A/C Thanh Huong:200 USD- Florida(27/4/2023)
21/ A/C Binh Ha:200 USD- Denver(31/5/2023

===========================

DANH SÁCH SẼ PHÁT THEO THỨ TỰ 

===========================

 

* Số tiền còn lại của Tâm Duy Thiện:

Quỹ hội Số tiền Thu - Chi
Huế  
Ngày 1/5/2023
-21,404.000VND
- 10,910USD
 
-21,404.000VND
- 10,910USD
 
Ngày  5/5/2023
-21,404.000VND
- 11,110USD
Ngày  5/5/2023
1/ A/C  Cư  Hằng(Floridaa):100 USD
2/ A/c  Bi  Tuyền(Michigann):100 USD
Ngày  10/5/2023
-17,404.000VND
- 11,110USD
Ngày 10/5/2023
1/ Hỗ trợ hàng tháng cho hai cháu Nguyễn thị Thúy Liên và Nguyễn văn Quân (Tháng 4và 5)2.000.000vnd.
2/ Thắp nhang phúng điếu Chị Bích ở Diên đại ,Phú Xuân,Phú vang,TTHuế 2.000.000vnd.

 
Ngay 31/5/2023
-17,404.000VND
- 11,210USD
Ngày 30/5/2023
A/c Danh Mến(Florida):100$

 
Đà Nẵng Ngày 1/5/2023
- 13,977.000VND
 
Quảng Nam 0  
 
 

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second